faceless toad

คางคกไร้หน้า สิ่งมหัศจรรย์หรืออุบัติเหตุ ?

เมื่อก่อนเราเคยเห็นข่าวไก่ไร้หน้า ที่ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กว่า 2 ปี โดยที่เจ้าของคอยป้อนอาหารให้โดยใช้สลิงค์