SWOT Analysis คือ

ทฤษฏี SWOT Analysis คืออะไร กรอบความคิดในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร โดยพิจารณาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรคขององค์กร รวมถึงใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์กร โดย การวิเคราะห์ SWOT Analysis จะพิจารณาถึงผลกระทบและข้อได้เปรียบทั้งจากภายในและภายนอก SWOT Analysis จะได้ผลได้แม่นยำและดีมากหากได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมา แม่นยำ และถูกต้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ประเมินสถานการณ์ขององค์กรได้ตรงกับสภาวะปัจจุบันที่สุด โดย การวิเคราะห์ SWOT องค์กร จะแบ่งกรอบความคิดออกเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้

swot analysis คือ
  1. Strength จุดแข็งขององค์กร องค์กรสามารถทำอะไรได้เป็นอย่างดี งานประเภทไหนที่ถนัด ความชำนาญต่างๆ ที่คิดว่าโดดเด่น แตกต่าง และเป็นสิ่งที่นำหน้าคู่แข่ง เช่น มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นที่น่าเชื่อถือ มีฐานลูกค้าที่มาก จุดแข็งด้านการเงิน มีเทคโนโลยีที่แตกต่างยากที่คนจะเลียนแบบ
  2. Weakness จุดอ่อนของบริษัทหรือข้อเสียเปรียบ มองอีกนัยหนึ่งก็คือจุดที่องค์หรือบริษัทยังทำได้ไม่ดีหากเทียบกับบริษัทอื่นๆ เช่น ความไม่น่าเชื่อถือของแบรนด์ บุคคลากรที่ลาออกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย(อัตราการลาออกสูง) หนี้สินที่มีมาก ข้อจำกัดในการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บริษัทควรจะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
  3. Opportunity โอกาส ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลดีต่อบริษัท หรือ บริษัทสามารถหาโอกาสจากสภาวะหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ ซึ่งบริษัทที่ดีจะต้องเป็นบริษัทที่สามารถวิเคราะห์หาโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่น นโยบายจากภาครัฐที่ประกาศออกมา บริษัทจะสามารถมองหาโอกาสจากนโยบายนั้นๆได้หรือไม่
  4. Threats ภัยคุกคาม อุปสรรค ความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลเสียต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ราคาวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น หรือ นโยบายภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

ในส่วนของ Strength และ Weakness จัดว่าเป็นปัจจัยภายในบริษัท ส่วน Opportunity และ Threats จัดว่าเป็นปัจจัยภายนอก

Advertisement

ข้อดีของทฤษฏี SWOT

ทฤษฏี SWOT ส่วนมากจะใช้เป็น Guide สำหรับการพิจารณาหาแนวทางและกลยุทธ์ของธุรกิจ หากองค์กรสามารถจัดมีทติ้งโดยรวบรวมพนักงานที่มีความรู้ ความชำนาญ ในตัวบริษัท และภาพรวมของเศรษฐกิจเข้ามาประชุมร่วมกันและพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีอคติ ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม ต่อองค์กร จะทำให้องค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม และใช้เป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการประชุมพูดคุยกันก็อาจทำให้เราค้นพบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเรารับทราบเร็วก็ทำให้แผนการทำงาน หรือแผนธุรกิจขององค์กรง่ายขึ้นอย่างมาก